Transitio säkrar fordon för framtiden

För att säkra behovet av regionaltåg för Transitio och dess ägare under de kommande sju åren har projektet ”Transitio upphandling av regionaltåg” genomförts. Upphandlingen har syftat till att teckna ramavtal med tre fordonsleverantörer och har genomförts som en förhandlad upphandling i enlighet med LUF (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).

Ramavtalen omfattar regionalfordon i grundutförande samt optioner exempelvis avseende prestanda, funktion och underhåll för att möjliggöra leverans av fordon utifrån våra ägares behov. Stort fokus i ramavtalen har varit leverans av fungerande fordon i tid.

Vid kommande fordonsanskaffningar görs en förnyad konkurrensutsättning då alla förutsättningar för den aktuella ordern är kända (avrop). Detta riktar sig endast till de företag som erhållit ramavtal med Transitio.

Ett av de primära syftena med att teckna ramavtal är att kunna korta ledtiderna från beslut av anskaffning till leverans av fordon. Andra har varit att säkerställa enhetliga fordonsflottor och leveranssäkerhet i situationer med parallella fordonsleveransprojekt.

Transitios ramavtalsupphandling av regionaltåg är nu avslutad. De företag som Transitio tecknar ramavtal med är:

  1. CAF                            https://www.caf.es/
  2. Bombardier                 https://se.bombardier.com/se/home.htm
  3. Stadler                        https://www.stadlerrail.com/