AB Transitios verksamhet

Vårt uppdrag

AB Transitio står inte bara för de spårfordon som ägarna behöver för sin trafik utan fungerar också som en kunskapspartner och resurs inom järnvägsområdet. För ägarna är den samlade kunskap och erfarenhet som finns i AB Transitio ett stöd och en kvalitetssäkring.

AB Transitios basaffär är anskaffning, finansiering och förvaltning av spårfordon till sina ägarna.

AB Transitios verksamhet

Anskaffning av
spårfordon

En av AB Transitios viktigaste uppgifter är att köpa in de spårfordon som våra ägare behöver för sin regionala tågtrafik. Det sker genom sedvanlig upphandling vilket kräver stor kompetens, inte minst för att upprätta kravspecifikationer och för att värdera olika anbud.
Exempel på anskaffning är upphandlingen av 60 stycken 4-vagnars dubbeldäckade elektrisk motorvagnsfordon typ Dosto från leverantören Stadler. Spårfordonen köps in för Mälardalstrafiken, Uppsalatrafiken och till Tåg i Bergslagen.

AB Transitios verksamhet

Finansiering av
spårfordon

Spårfordonen anskaffas på ägarnas uppdrag och hyrs därefter ut till dem. De ägare som beställer spårfordon genom AB Transitio ska ställa fullgod säkerhet för AB Transitio:s åtaganden. Det sker genom att respektive ägare utfärdar en bindande utfästelse om borgensåtagande. Ägarna kan också, om så bedöms som lämpligt själva ombesörja finansieringen.

AB Transitios verksamhet

Förvaltning av
spårfordon

En väsentlig del i vårt åtagande till hyrestagarna är förvaltning av spårfordonen. Förvaltningen ska säkerställa fordonens värde och utveckla deras funktionalitet och prestanda över den tekniska livslängden, dvs under 25-30 år.

AB Transitio har en dedikerad fordonsförvaltare per fordonstyp. Se Kontakt

Den som hyr spårfordonen har ansvar för att säkerställa och följa upp kvalitén på det lätta förebyggande underhållet samt det avhjälpande underhåll enligt gällande underhållsprogram och dokumentation samt all erforderlig reservdelsförsörjning för denna verksamhet. Detta görs via avtal mellan hyrestagaren och kontrakterad trafikoperatör eller underhållsleverantör.

Förvaltningen
omfattar i huvudsak:

 • Upphandling och utförande av tungt underhåll.
 • Planering av tungt underhåll, upprustningar och modifieringar.
 • Tillhandahålla s k högvärdeskomponenter för tungt förebyggande underhåll.
 • Fordonsdokumentation.
 • Uppföljning av kvalitet på utfört underhåll.
 • Uppföljning av driftsäkerhet och funktion i trafik.
 • Bevakning av nya myndighetskrav.
 • Vidareutveckling av fordon och underhåll inkl. dokumentation.
 • Tillhandahållande av fordonsdatasystem för rapportering och registrering.
 • Ansvar för och ledning av uppföljnings- och utvecklingsmöten med hyrestagare och operatör/ underhållare.
 • Support till ägare/hyrestagare avseende fordonsspecifik kompetens (ex.vis vid upphandling av trafik/fordonsunderhåll).

Villkor och anvisningar för egendomsförsäkring

Villkor och anvisningar för nyttjande av AB Transitios egendomsförsäkring gällande från 2024-01-01

Regina

Underhållsdokumentation och reservdelskatalog

Contessa

Underhållsdokumentation och reservdelskatalog

Itino

Underhållsdokumentation och reservdelskatalog

Coradia

Underhållsdokumentation och reservdelskatalog

Dosto

Underhållsdokumentation och reservdelskatalog

Övriga Förvaltningsdokument